Úvod  |  VOP  |  Najčastejšie kladené otázky  |  TECH-LIT s. r. o.  |  armaturysk.sk  |  KTL

VOP

I.    Predmet plnenia

Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ sú neoddeliteľnou súčasťou „Rámcových kúpnych zmlúv“, „Kúpnych zmlúv“ a „Čiastkových kúpnych zmlúv“, platia pre všetky dodávky tovaru obchodným partnerom a spotrebiteľom, fyzickým i právnickým osobám, ďalej uvedeným len ako kupujúci.

Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ kupujúci v plnom rozsahu prijíma uskutočnením objednávky, uzavretím kúpnej zmluvy alebo prevzatím tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa objednávky uzavretej v ústnej alebo písomnej forme,
a to podľa špecifikácie druhov, množstva a balení uvedených v objednávke.

Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a uhradiť fakturovanú kúpnu cenu.

II.    Cena

Cenou sa rozumie suma bez DPH zo skladu predávajúceho. V cene nie sú zahrnuté dopravné náklady, balné ani náklady na poistenie tovaru v priebehu dopravy. Cena za tovar je stanovená na základe cenníka spoločnosti TECH-LIT SK®. Ak nie je stanovené inak, účtuje predávajúci kupujúcemu dopravné vo výške 7 euro bez DPH. Pri jednorazových dodávkach tovaru nad 400 euro bez DPH tento manipulačný poplatok predávajúci neúčtuje. K cene sa účtuje DPH v platnej výške.
  

III.    Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu fakturovanú cenu, a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Faktúry sú splatné v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu predávajúceho uvedeného na faktúre. Pri nedodržaní platobných podmienok je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vymáhaním pohľadávok a ďalšie náklady s tým súvisiace.

IV.    Dodacie podmienky

Tovar bude odoslaný kupujúcemu na adresu a spôsobom uvedeným v objednávke.

Predávajúcim uvádzané dodacie lehoty platia odo dňa úplného, tzv. konečného vyjasnenia objednávky. Termíny a lehoty sú nezáväzné, ak nie sú výslovne písomnou formou dohodnuté ako záväzné. Termín plnenia má predávajúci právo predĺžiť v prípade, že jeho dodávatelia budú v omeškaní s dodávkami tovaru podľa objednávky.

Posunúť termín dodávky je predávajúci oprávnený z dôvodu zásahu vyššej moci a z dôvodu udalostí, ktoré uskutočnenie dodávky zásadným spôsobom sťažujú alebo ho znemožňujú – napríklad prevádzkové poruchy, stávky, úradné nariadenia atď., aj keď k nim dôjde u dodávateľa. Náhradný termín musí byť primeraný a jeho dĺžka musí byť aspoň tri týždne. Po márnom uplynutí náhradného termínu môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť. Nároky na náhradu škody sú vylúčené.

V.    Nadobudnutie vlastníckeho práva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo na nakupovaný tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, tzn. v okamihu preukázaného úplného zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru, a to v mieste dodania tovaru určenom na objednávke.

VI.    Zodpovednosť za vady, záručné podmienky a reklamácie

  • Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku podľa ustanovení Občianskeho zákonníka na kvalitu tovaru v dĺžke uvedenej pri konkrétnom druhu tovaru, a to od okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa nedostatok stane zjavným až po tomto čase. Vec je poškodená, ak nemá vlastnosti stanovené v ustanovení Občianskeho zákonníka. Záruka, ktorú firma poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tovaru. Predávajúci nenesie zodpovednosť za náhodné škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia a predaja tovaru inému odberateľovi. 
  • Záruka sa ďalej nevzťahuje na nedostatky, ktoré boli spôsobené treťou osobou, vyššou mocou alebo inou náhodnou udalosťou a nesprávnym použitím tovaru. Ďalej sa záručná povinnosť nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebením, neodbornou montážou alebo neodborným uvedením do prevádzky, použitím na iný než stanovený účel, zanedbanou údržbou, poškodením od používateľa, vonkajšími vplyvmi, ako je oheň, voda, soli, lúhy, kyseliny, mechanickým poškodením pri neodbornej doprave, povrchovou ochranou, nesprávnymi alebo včas nevykonanými ochrannými nátermi, zásahom tretích nekvalifikovaných osôb, použitím dielov neoriginálneho pôvodu a znehodnotením alebo zlou čitateľnosťou čísla výrobku.
  • Nárok na záruku je vylúčený, ak nebola kupujúcim za tovar dosiaľ zaplatená splatná kúpna cena. Kupujúci nemá práva z nesprávneho plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti vedieť už pri uzavretí zmluvy. Nedostatky tovaru je kupujúci povinný uplatniť písomne spolu s oznámením požiadavky, aké nároky z nedostatkov tovaru uplatňuje. Nároky z nedostatkov tovaru a spôsob ich uplatnenia pri reklamácii je špecifikovaný v ustanovení Občianskeho zákonníka.
  • Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru tento prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných zistených nedostatkoch, najneskôr však do troch dní. Pri zistení nedostatkov tovaru zákazník bez omeškania informuje elektronicky predávajúceho na e-mail: info@tech-lit.sk.
  • O reklamovanom tovare sa spíše reklamačný protokol, ktorý je spolu s chybným tovarom odoslaný do sídla firmy. V oznámení nedostatkov tovaru a pri uplatňovaní práv z nich je kupujúci povinný uviesť číslo dodacieho listu, skladové číslo tovaru a opísať predmetné chyby. Predávajúci na protokole potvrdí dátum prevzatia, obsah reklamácie a predpokladaný spôsob riešenia a kópiu takto doplneného reklamačného protokolu odovzdá kupujúcemu.
  • Poverený pracovník predávajúceho rozhodne do siedmich pracovných dní o oprávnenosti reklamácie, ktorá bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia. V prípade oprávnenejreklamácie sa predávajúci s kupujúcim dohodnú na riešení viacnákladov.
  • V záručnej lehote je predávajúci povinný reklamovaný tovar zadarmo podľa voľby kupujúceho opraviť alebo vymeniť za nový, ak je z viny predávajúceho nepoužiteľný alebo je jeho použiteľnosť výrazne obmedzená.

 

VII.    Zákazník súhlasí s uvedením všeobecných údajov v referenciách dodávatela


VIII.    Záverečné ustanovenia

Ak nebude v prípade sporu dosiahnutá vzájomná zhoda, má každá zo strán právo obrátiť sa na príslušný súd. Účastníci sa dohodli, že miestne príslušný súd prvého stupňa je súd, v ktorého obvode má sídlo spoločnosť TECH-LIT SK s.r.o., IČ: 50006193. Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené bližšie týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zmeny a doplnky týchto všeobecných obchodných podmienok sa môžu robiť iba písomne ako číslované dodatky k týmto všeobecným obchodným podmienkam.

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TECH-LIT SK s.r.o. nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2017

Spolupracujeme

Výber zo spoločností, s ktorými spolupracujeme

 
 
 

Prepnúť do verzie pre tablet / PC
Úvod  |  Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti, ochrana osobných údajov  |  Copyright a právne podmienky používania stránok

TECH-LIT SK s.r.o., priemyselná chémia, lepidlá, odmasťovače, elektródy

Spoločnosť TECH-LIT SK s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu nemeckú spoločnosť TECHNOLIT GmbH, ktorá má viac ako 30-ročnú tradíciu na európskom trhu. V našom predajnom sortimente nájdete výrobky určené do oblasti opravárstva, údržby a výroby.

2016 © TECHLIT s r.o. dizajn REMOEX CZ a.s. | programovanie MagicHouse s.r.o.
Niektoré mená, logá, dizajn, titulky, slová alebo slovné spojenia použité na týchto www. stránkach môžu byť alebo sú registrovanými ochrannými známkami, servisnými značkami alebo obchodnými menami príslušných vlastníkov.

Táto stránka využíva cookies, kvôli lepšiemu prechádzaniu webovej stránky. Tým, že tieto stránky ďalej prezeráte, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií získate tu..

V poriadku