Úvod  |  VOP  |  Najčastejšie kladené otázky  |  TECH-LIT s. r. o.  |  armaturysk.sk  |  KTL

Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti, ochrana osobných údajov

Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti

Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti má za cieľ informovať vás o typoch on-line informácií, ktoré o vás, ako o návštevníkoch stránok www.tech-lit.sk (ďalej označovaných len ako "stránky, naše stránky, stránky www.tech-lit.sk") získavame, o spôsoboch používania takýchto informácií, o poskytovaní týchto informácií tretím osobám a možnostiach použitia alebo úprav takýchto informácií. Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti sa môže nepravidelne meniť či dopĺňať, prosíme vás o jeho občasné prekontrolovanie. Toto Prehlásenie vás oboznámi s použitím informácií, ktoré získate na našich stránkach.

Stránky, pre ktoré platí Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti

Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti sa vzťahuje na získavanie a používanie údajov z internetovej prezentácie umiestnenej na virtuálnej adrese www.tech-lit.sk.

Zhromažďovanie informácií

V prípade objednávania tovaru z KTL alebo pri hľadaní informácií na stránkach www.tech-lit.sk použijeme vaše osobné informácie k vyplneniu záväznej objednávky alebo pre zaslanie ďalších informácií, ktoré neboli na stránkach nájdené. Informácia, ktorá neumožňuje identifikáciu návštevníka, je použitá pre štatistiky prístupu, z ktorých je možné analyzovať návštevnosť jednotlivých sekcií stránok, spôsoby používania stránok a ďalšie správanie zákazníkov. Analýzu prevádzky stránok používame k zlepšeniu ich obsahu a pre uľahčenie práce s nimi.

Aké informácie zisťujeme, zaznamenávame

Na našich stránkach získávame a zhromažďujeme informácie dvojakého typu - informácie, ktoré umožňujú identifikáciu osoby a informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu osoby.

 • Informácie, ktoré umožňujú identifikáciu návštevníka: sú informácie, ktoré nám poskytujú údaje o vašej osobe. Takéto informácie získavame na stránkach www.tech-lit.sk. Informácie umožňujúce identifikáciu osoby (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail adresa) od vás požadujeme v prípade, keď od nás objednávate tovar z KTL, zúčastňujete sa určitých propagačných aktivít, vyplňujete dotazníky alebo pri vzájomnej korešpondencii a komunikácii. Pokiaľ od vás osobné informácie budeme vyžadovať, bude to z používania stránok zrejmé a vy se môžete rozhodnúť, ako bude táto informácia použitá.
 • Informácie, ktoré neumožňujú identifikáciu návštevníka: sú informácie, ktoré neumožňujú identifikovať určitú osobu. Takéto informácie získavame na stránkach www.tech-lit.sk. K takýmto informáciám patrí: URL adresa domovskej webovej stránky, adresy navštívených stránok www.tech-lit.sk, typ a verzia použitého internetového prehliadača, vaša ("IP") adresa, používané heslá pri vyhľadávaní na www.tech-lit.sk. Prehlásenie taktiež obsahuje i informácie o používaní cookies a ďalších technológií pre získavanie údajov.
  Informácie umožňujúce identifikáciu a informácie neumožňujúce identifikáciu osôb získané na stránkach www.tech-lit.sk nespájame.

Ako informácie o vás získavame

K získaniu informácii používame viacero spôsobov:

 • Surfovanie: takéto informácie neumožňujú identifikáciu osôb, získavame ich pri návšteve stránok www.tech-lit.sk, umožňujú efektívnejšie prevádzkovať stránky, monitorovať úroveň aktivít na stránkach.
 • Objednávanie: pri objednávaní tovaru z KTL poskytujete informácie umožňujúce identifikáciu vašej osoby, informácie sú používané výhradne k uspokojeniu požiadaviek a doručeniu objednávky tovaru a ku komunikácii o objednávke.
 • Technická podpora: niektoré informácie je možnosť získať, pokiaľ vyžadujete technickú podporu, informácie slúžia k identifikácii vášho počítačového systému, zisteniu konfigurácie, pre vyhodnotenie otázok a pre poskytnutie riešenia.
 • Formuláre, dotazníky, hlasovacie súťaže: informácie umožňujú väčšinou vašu identifikáciu s vaším dovolením, pokiaľ napr. dobrovoľne vyplníte dotazníky alebo sa zúčastníte hlasovania, informácie slúžia k internému použitiu pre marketingové hodnotenie našich výrobkov a služeb.
 • Propagačné aktivity: informácie umožňujú vašu identifikáciu, poskytujete ich dobrovoľne, v prípade účasti na určitej propagačnej akcii, informácie sú využité v priebehu akcie pre zasielanie informácií prostredníctvom e-mailu.
 • Propagačná služba: informácie umožňujú vašu identifikáciu, získame ju v prípade vášho záujmu o zasielanie e-mailových správ o aktuálnej ponuke www.tech-lit.sk, tieto informácie o vašej osobe slúžia k poskytovaniu informácií od pracovníkov www.tech-lit.sk
 • Kontakt: Pokiaľ nás kontaktujete alebo využívate naše služby, môžeme uchovávať vzájomnú korešpondenciu, ktorú možno využiť pre zlepšenie vzájomnej komunikácie a služieb v prípade opakovaného kontaktu.

Nakladanie s informáciami

Informácie umožňujúce identifikáciu osôb získané prostredníctvom našich www stránok neposkytujeme za žiadnych podmienok iným osobám či subjektom. Výnimkou môže byť potreba využiť službu iného subjektu pre uspokojenie potrieb zákazníka www.tech-lit.sk (servis a pod.). V takomto prípade vyžadujeme rešpektovanie a súhlas subjektu s podmienkami tohto Prehlásenia o zachovaní mlčanlivosti
Vyhradzujeme si právo poskytnúť informácie umožňujúce identifikáciu osôb na základe súdneho rozhodnutia alebo orgánu činného v trestnom konaní, ako i právo nahlásiť príslušným orgánom akejkoľvek činnosti, ktoré v dobrej viere považujeme za nezákonné. V prípade predaja či zlúčenia spoločnosti www.tech-lit.sk s iným subjektom je možné predpokladať postúpenie informácií novému subjektu s cieľom ďalšieho poskytovania služieb užívateľom www.tech-lit.sk

Prístup k informáciám o vašej osobe, zmena a aktualizácie

Pre potreby zaistenia odpovedajúcich služieb www.tech-lit.sk je nutné zaistiť, aby informácie a údaje o vás boli presné a úplné. Pokiaľ ste sa zaregistrovali pre získavanie akýchkoľvek informácií, údaje o vašej osobe môžete opraviť poslaním zodpovedajúceho požiadavku na adresu správcu systému prostredníctvom e-mail správy na info@tech-lit.sk.

"Cookies" a ich funkcie na stránkach www.tech-lit.sk

"Cookie" je dátový súbor odoslaný stránkou www.tech-lit.sk na pevný disk vášho počítača. Prijatie cookies zo stránok www.tech-lit.sk nám nesprístupňuje informácie umožňujúce identifikáciu vašej osoby, možno ich použiť napr. pre identifikáciu vášho počítača. Väčšina prehliadačov cookies prijíma automaticky, ich použitie možno odmietnuť nastavením preferencií vášho prehliadača. Pokiaľ váš prehliadač neumožňuje používanie cookies, môže sa stať, že niektoré funkcie na stránkach www.tech-lit.sk nebudú pre vás dostupné a niektoré stránky sa v takom prípade nemusia zobraziť legálne.

Informácie o "cookies" a nastaveniach v prehliadačoch:
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm

Ochrana získaných a poskytnutých informácií

www.tech-lit.sa  zaväzuje k ochrane informácií získaných používaním stránok www.tech-lit.sk alebo poskytnutých vami na základe dobrovoľného rozhodnutia. Pre zabezpečenie systému proti neoprávnenému prístupu, zaisteniu aktuálnosti a presnosti dát a pre využitie  informácií v rámci tohto Prehlásenia používa www.tech-lit.sk dostupné fyzické, elektronické a manažérske procesy.

Odkazy na webové stránky tretích subjektov

Niektoré stránky www.tech-lit.sk obsahujú odkazy na webové stránky tretích subjektov. Tieto odkazy používate vedome a www.tech-lit.sk nemôže zaistiť naplnenie podmienok tohto Prehlásenia na týchto stránkach. Tieto odkazy sú na stránkach www.tech-lit.sk umiestnené z dôvodu ľahkého a jednoduchého prístupu k ďalším súvisiacim informáciám a smerujú väčšinou na stránky partnerských spoločností. www.tech-lit.sk nemá žiadny vplyv na obsah takýchto stránok a nenesie zodpovednosť za postupy zachovania dôvernosti pri týchto stránkach.

Ochrana súkromia vašich detí

Spoločnosť www.tech-lit.sk rešpektuje súvisiace národné a medzinárodné právne predpisy vrátane Zákona o ochrane súkromia detí on-line (Children's On-line Privacy Protection Act.("COPPA")), ktorý platí v USA.

Zmeny tohto Prehlásenia o zachovaní mlčanlivosti

Prípadné zmeny a doplnenie podmienok Prehlásenia o zachovaní mlčanlivosti budú zverejnené vždy na tomto mieste. Prosíme vás, aby ste si vždy overili tieto podmienky predtým, ako začnete prehliadať stránku www.tech-lit.sk

Kontaktné informácie

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa použitia vašich informácií spoločnosťou TECH-LIT SK s.r.o, alebo tohto Prehlásenia o zachovaní mlčanlivosti, kontaktujte nás na e-mail adrese info@tech-lit.sk.

Použitá terminológia

URL je adresa dokumentov v sieti World Wide Web (ďalej "www") - http://www.tech-lit.sk je URL adresa stránok spoločnosti TECH-LIT SK s.r.o. v Slovenskej republike.
IP adresa je identifikátor zariadenia pripojený k sieti s protokolom Transmission Control Protocol/Internet Protocol ("TCP/IP"), napr. "www". Jednoducho povedané IP adresa je číslo automaticky pridelené vášmu počítaču pri prehľadávaní informácií na Internete a webové servery tak môžu lokalizovať a identifikovať váš počítač.

TECH-LIT SK s.r.o.

Spolupracujeme

Výber zo spoločností, s ktorými spolupracujeme

 
 
 

Prepnúť do verzie pre tablet / PC
Úvod  |  Prehlásenie o zachovaní mlčanlivosti, ochrana osobných údajov  |  Copyright a právne podmienky používania stránok

TECH-LIT SK s.r.o., priemyselná chémia, lepidlá, odmasťovače, elektródy

Spoločnosť TECH-LIT SK s.r.o. zastupuje na slovenskom trhu nemeckú spoločnosť TECHNOLIT GmbH, ktorá má viac ako 30-ročnú tradíciu na európskom trhu. V našom predajnom sortimente nájdete výrobky určené do oblasti opravárstva, údržby a výroby.

2016 © TECHLIT s r.o. dizajn REMOEX CZ a.s. | programovanie MagicHouse s.r.o.
Niektoré mená, logá, dizajn, titulky, slová alebo slovné spojenia použité na týchto www. stránkach môžu byť alebo sú registrovanými ochrannými známkami, servisnými značkami alebo obchodnými menami príslušných vlastníkov.

Táto stránka využíva cookies, kvôli lepšiemu prechádzaniu webovej stránky. Tým, že tieto stránky ďalej prezeráte, súhlasíte s ich používaním. Viac informácií získate tu..

V poriadku